Virtual Desktop Infrastructure – VDI

Mọi người down các phiên bản sau trước khi thực hiện (do download chậm nên cần download trước khi thực hiện, sẽ update link mediafire sau)

  • View connection Server (tên mã x64: VMware-viewconnectionserver-x86_64-5.1.2-928164)
  • View client with local mode (VMware-viewclientwithlocalmode-x86_64-5.2.1-937772)
  • View agent (VMware-viewagent-x86_64-5.1.2-928164)


Mô hình

IP:

freeNAS: 192.168.2.1/24

Esx1: 192.168.1.22/24 — 192.168.2.1/24

Esx2: 192.168.1.24/24 — 192.168.2.2/24

Active Directory: 192.168.1.20/24

vCenter: 192.168.1.26/24

VDM Connection Server: 192.168.1.27/24

Thực hiện:

Chuẩn bị máy chủ 2k8 R2

  • Joind domain
  • Cài đặt view connection server


Chuẩn bị máy trạm WinXP (cài đặt trên hệ thống esx)

  • Join domain
  • Cài đặt view agent

Cài đặt view client with local mode trên máy thật

VDM Connection Server

Sau khi join domain, chúng ta cài đặt VMware View Connection Server. Chọn View Standard Server

Để chọn cấu hình tường lửa tự động “Configure Windows Firewall automatically”

Chọn chứng thực với domain user như trong hình

Quá trình cài đặt hoàn tất

Đăng nhập thử bằng đường dẫn https://<IP_Server>/admin. Tại khung Licensinng, chọn Edit License và điền license mà vmware cung cấp dùng trong thử trong 90 ngày

Giao diện quản lý

Chọn mục View Configuration , chọn mục con Server, khung bên phải tại tab vCenter Server, chọn Add

Tại mục vCenter Server Settings. Điền IP máy chủ vCenter, username và password. Click Next

Hộp thoại cảnh báo về Certificate, chọn View Certificate

Đọc lướt qa và chọn Accept

Do không cài đặt View Composer, chọn Do not use View Composer. Phần này có thể cài bổ sung sau

Tại mục Host Cache, để mặc định và bấm Next

Kiểm tra lại thông tin và bấm Finish để tiến hành cài đặt

Máy trạm WinXP (Thin Client)

Cài đặt VMware View agent. Chọn Next để bắt đầu cài đặt

Giữ nguyên giá trị hoặc bỏ chọn PCoIP Smart Card

Bật tính năng Remote Desktop, chọn dòng “Enable the Remote Desktop capabilities on this computer”

Bấm Install để cài đặt. Quá trình cài đặt view agent hoàn tất.

Cấu hình Pool

Tại mục Inventory, chọn Pool. Tại khung Pool bên phải, chọn Add

Chọn chế độ Manual Pool

Chọn Dedicated -> check chọn Enable automatic assignment

Chọn vCenter virtual manchines

Add địa chỉ IP của máy chủ vCenter

Tại mục Pool Identification, điền các mục như trong hình

Tại Pool Settings, giữ nguyên giá trị mặc định

Tại mục Add vCenter Virtual Machines, kiếm máy XP tạo ở trên và add vào

Giữ nguyên giá trị mặc định tại mục Advance Storage Options

Kiểm tra thông tin lần cuối, chọn mục Entitle users after this wizard finishes

Bấm finish và add tài khoản administrator vào cửa sổ Entitlements

Cài đặt máy VMware View Client with Local Mode. Qúa trình cài đặt đơn giản nên tôi không đề cập đến

Tại cửa sổ View Client

Cửa sổ thông báo lỗi certificate, chúng ta bỏ qa và chọn Continue

Điền thông tin username và password

Quá trình kết nối diễn ra

Chọn chế độ hiển thị ở khung Display sau đó bấm Connect để bắt đầu kết nối

Hoàn tất quá trình kết nối

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s